رمز مادر (مستر کد) پخش های خودرو

تعمیرات تلویزیون

رمز مادر (مستر کد) پخش های خودرو ، رمز مادر تعدادی از مدلهای ضبط خودرو ،
رمز مادر پخش خودرو (رمز مادر پخش خودرو)

دیگران این مطلب را جستجو کرده اند: بازنشانی رمز تلویزیون های الجی


مدل ۲۷۰۰sm دیجیتال

دکمه mode band تراک جلو تراک عقب دکمهای ۵ ۱ ۲س ۳ ۴ ۵ ۶۱۲ ۳ سریع زده شود رمز می شود ۱۲۳۴

مدل hc409

دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشار داده شود به مدت سه دقیقه بعد هر رمزی دوست داشتید وارد کنید

رادیو سی دی نصب در خودرو ریو

دکمه ولوم وشیش را همزمان فشار دهید هرشمارهای که ظاهر شود همان شماره می شود رمز دستکاه

مدل ۳۲۰۰

با سریال ۵ شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید ۱٫۲٫ رمز چها ر تا ۱۱۱۱

مدل a3 -3400

به ترتیب ۶ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود.

جهت مشاوره تعمیرات تلویزیون با ما تماس بگیرید

مدل ۳۶۰۱/۸۲

دستکاه در حالت رادیو یا پخش مو زیک باشد نکه داشتن دکمه رادیو ودکمه ۱ به مدت دوثانیه عبارت کد امد هررمزی دوست داشتی وارد کن

مدل ۹۱۰۰

دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشارداده شود به مدت دودقیقه تاعلامت cood بیاید هررمزی دوست داشتی وارد کن cood دوامد همان شماره قبلی راوارد کنید

مدل sm 2700 انالوگ

mode band تراک جلو تراک عقب ۵۶۵۴۶۱۲۳ ولوم به داخل فشار داده شود رمز مشود ۱۲۳۴

مدل sm 2700 انالوگ

mode band تراک جلو تراک عقب ۵۶۵۴۶۱۲۳ ولوم به داخل فشا داده شود رمز مشود ۱۲۳۴

مدل ۲۷۰۰sm دیجیتال

دکمه mode band تراک جلو تراک عقب دکمهای ۵ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶۱۲ ۳ سریع زده شود رمز می شود ۱

شاید این مطلب برایتان مفید باشد: راهنمای ورود به منوی مخفی تلویزیون ها

مدل a3 -3400

به ترتیب ۶ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود

مدل ۳۵۰۰

به ترتیب میوت باند ۶۵۴۱۲۳ ولوم به داخل فشار دا ده شود سریع زده شود رمز ۱۲۳۴

مدل ۳۳۰۰

به ترتیب میوت دیسپلی ۶۵۴۱۲۳ولوم فشارداده شود داخل دکمها سریع زده شود

مدل ۴۰۹u

دکمه شیش دکمه ولوم همزمان فشار داده شود تا رمز بیاد روی ال سی دی همان شماره رمز می شود موقع که جهار ۰۰۰۰ بیاد عملیات را انجام دهید

مدل ۳۱۰۰
بهترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب ۱۲۳۴۵ رمز می شود ۱۲۳۴ هرکاه ریست جواب نداد دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا کردد رمز ۱۲۳۴

تعمیرات پنل تلویزیون ها

مدل ۳۱۰۰
به ترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب ۱۲۳۴۵ رمز می شود ۱۲۳۴ هرکاه ریست جواب نداد دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا کردد رمز ۱۲۳۴

مدل pbm 1311 :

به ترتیب دکمه باند مودی ۱٫۲٫ دکمه دوراه نکه دا ید تا چهار ۰۰۰۰ بیاد رمز ۱۲۳۴وارد شود

مدل ۲۰۶ :

هرگاه رمز قبول نکرد ۱۲۳۴ وارد شود اکه باز هم قبول نکرد ۱۱۱۱وارد شود اگه بازهم نشد ۰۰۰۰ وارد کرد فقط دکمه ولوم فشار داده شود.

مدل ۳۲۰۰

با سریال ۵ شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید ۱٫۲٫ رمز چها ر تا ۱۱۱۱

مدل ۶۴۲۳

ای سی ایپرام باید عوض شود هر ایسی ایپرام که خراب باشد وصل شاسی نمایید رمز ۱۱۱۱ را وارد کنید.

تعمیرات تلویزیون مرکزی تبریز

مدل hc409

دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشا رداده شود به مدت سه دقیقه بعد هر رمزی دوست داشتی وارد کنید

رادیو سی دی نصب در خودرو ریو

دکمه ولوم وشیش را همزمان فشار دهید هرشمارهای که ظاهر شود همان شماره می شود رمز دستکاه

مدل ۳۲۰۰ :

با سریال ۵ شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید ۱٫۲٫ رمز چها ر تا ۱۱۱۱

مدل a3 -3400 :

به ترتیب ۶ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود.

مدل ۳۶۰۱/۸۲ :

دستکاه در حالت رادیو یا پخش مو زیک باشد نکه داشتن دکمه رادیو ودکمه ۱ به مدت دوثانیه عبارت کد امد هررمزی دوست داشتی وارد کن.

منوی مخفی تلویزیون سامسونگ

مدل ۹۱۰۰ :

دکمه پاور ودکمه چهار همزمان فشارداده شود ، به مدت دودقیقه تاعلامت cood بیاید ، هررمزی دوست داشتید وارد کنید cood که اومد همان شماره قبلی راوارد کنید.

مدل sm 2700 انالوک mode band

تراک جلو تراک عقب ۵۶۵۴۶۱۲۳ ولوم به داخل فشار داده شود رمز مشود ۱۲۳۴

مدل sm 2700

انالوگ mode band تراک جلو تراک عقب ۵۶۵۴۶۱۲۳ ولوم به داخل فشا داده شود رمز مشود ۱۲۳۴

منوی مخفی تلویزیون ها

مدل ۲۷۰۰sm

دیجیتال دکمه mode band تراک جلو تراک عقب دکمهای ۵ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶۱۲ ۳ سریع زده شود رمز می شود ۱۲۳۴

مدل a3 -3400به ترتیب ۶ ۵ ۴ ۱ ۲ ۳ ولوم فشار داده شود داخل دکمها سریع زده شود

مدل ۳۵۰۰

به ترتیب میوت باند ۶۵۴۱۲۳ ولوم به داخل فشار دا ده شود سریع زده شود رمز ۱۲۳۴

مدل ۳۳۰۰

به ترتیب میوت دیسپلی ۶۵۴۱۲۳ولوم فشارداده شود داخل دکمها سریع زده شود

فروش برد ها و بکلایت تلویزیون ها و ارسال به تمام نقاط کشور

مدل ۴۰۹u

دکمه شیش دکمه ولوم همزمان فشار داده شود تا رمز بیاد

روی ال سی دی همان شماره رمز می شود موقع که جهار ۰۰۰۰ بیاد عملیات را انجام دهید

مدل ۳۱۰۰
به ترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب ۱۲۳۴۵ رمز می شود ۱۲۳۴ هرگاه ریست جواب نداد،

دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا کردد رمز ۱۲۳۴

مدل ۳۱۰۰
به ترتیب مودی باند تراک جلووتراک عقب ۱۲۳۴۵ رمز می شود ۱۲۳۴ هرگاه ریست جواب نداد دومدار به هم چسپیده درپایه های ایسی سیستم از هم جدا گردد رمز ۱۲۳۴

تعمیرات مین برد

مدل pbm 1311 :

به ترتیب دکمه باند مودی ۱٫۲٫ دکمه دوراه نکه دا ید تا چهار ۰۰۰۰ بیاد رمز ۱۲۳۴وارد شود.

مدل ۲۰۶ :

هرگاه رمز قبول نکرد ۱۲۳۴ وارد شود اکه باز هم قبول نکرد ۱۱۱۱وارد شود اکه بازهم نشد ۰۰۰۰ وارد کرد فقط دکمه ولوم فشار داده شود.

مدل ۳۲۰۰ :

با سریال ۵ شروع میشود دکمه تیونر بالاوبعد دکمه تیونر پایین وکلید ۱٫۲٫ رمز چها ر تا ۱۱۱۱

مدل ۶۴۲۳ :

ای سی ایپرام باید عوض شود هر ایسی ایپرام که خراب باشد وصل شاسی نمایید رمز ۱۱۱۱ را وارد کنید.

مدل ۲۷۰۰sm :

دیجیتال دکمه mode band تراک جلو تراک عقب دکمهای ۵ ۱ ۲س ۳ ۴ ۵ ۶۱۲ ۳ سریع زده شود رمز می شود ۱۲۳۴

رمز مادر پخش پژو پارس

DECK DCU4005BT
روش حل ارور کد در پخش جدید پژو پارس
در این پخش بعد از ۶بار اروردستگاه قفل خواهد شد که وقتی از برق ماشین جدا کنید به ارور دیگری بر میگردد که با زدن ۶۳۴۱۵۲ و ولوم سمت راست کلر کد میشه وبا زدن ۱۲۳۴ولوم سمت راستی باز میشه تغییر کد این دستگاه با گرفتن دکمه رادیو و شماره ۱را به مدت ۲ ثانیه همزمان نگه دارید پیام پسوردکد رمز عبورتنظیم شده را فراخوان مینمایدوبعد کد جدید بعد کلید سمت راست

آموزشی

https://tamirtvmarkazi.ir

تعمیرات تلویزیون در منزل و محل/ تبریز آیفیکس به مدیریت بهنام سیف الهی

behnam Seif

تعمیرکار الکترونیک 09144166912

مطالب مرتبط

۱۲ دیدگاه‌

 1. محمد گفت:

  بسیار جامع و کمک کننده میباشد فقط در مواردی که بعضی از رادیوپخشها مشکل میکروسوییچ دارند برای افراد غیر متخصص مشکل ساز میشود. ممنون

 2. HD گفت:

  بسیار عالی ممنونم

 3. یاشار گفت:

  سلام کد ضبط اتومکس و اشتباه وارد کردم قفل شده. چیکار کنم. میشه لطفأ راهنمایی کنید…
  اتو مکس مانیتور دار فابریک ۲۰۶

 4. ناشناس گفت:

  طرزبازکردن پخش ایران خودرویی مدل v-6580m بنامspm

 5. قاسم نوروزپور گفت:

  ممنون بسیار عالی

 6. امیر گفت:

  سلام خسته نباشید
  پخش فابریک زانتیا مدل ۸۷ روش نوشته مدل MCD_2500X کد میخواد ۴تا ۱ و ۴تا ۰ و ۱۲۳۴ را وارد کردم اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیده هم دکمه پاور را زدم هم دکمه هوم همون ولوم
  میشه راهنماییم کنید ممنون میشم

 7. محمد گفت:

  عالی راتشکر از سازنده این مطلب

 8. ناشناس گفت:

  عالی بود ممنون

 9. ناشناس گفت:

  ممنون عالی بود

error: مطالب سایت کپی نمیشود!!